RODO

rodo
2017-11-06

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L2016,Nr 119, dalej RODO), informuję, że:

-Administratorem Pani/Pana danych jest:

Gabinet Rehabilitacji I Odnowy Biologicznej Gabriela Sadowy-Guz

Ul. Legionów 9

33-100 Tarnów

Nip. 9930415421

-Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Gabinet Rehabilitacji I Odnowy Biologicznej Gabriela Sadowy jest Gabriela Sadowy-Guz

 Odbiorcą Pani / Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy administratora danych

-Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

-ochrony stanu zdrowia pacjentów, świadczenia na rzecz pacjentów usług medycznych i prowadzenia kartoteki pacjenta oraz historii leczenia

-udzielania informacji o stanie zdrowia pacjenta oraz udostępniania dokumentacji medycznej dotyczącej pacjenta osobie najbliższej przez niego wskazanej,

-informowania o ofercie badań profilaktycznych oraz o zbliżających się wizytach w Gabinet Rehabilitacji I Odnowy Biologicznej Gabriela Sadowy- Guz z wykorzystywaniem środków komunikowania na odległość w postaci kontaktu telefonicznego, maila, smsa lub pisemnego powiadomienia kierowanego na wskazany adres,

 -wykonania umowy w celu świadczenia usług oraz realizacji obowiązku prawnego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej: RODO, w zw. z przepisami ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Podstawą przetwarzania danych w zakresie, jaki jest niezbędny dla ochrony żywotnych interesów pacjenta, może być również art. 6 ust. 1 lit. d RODO. W zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. c i h RODO, zwłaszcza przepisy Ustawy o rachunkowości oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

-Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Administrator nie będzie stosował wobec Ciebie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przetwarzane zgodnie z wymogami art. 29 ust. 1 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 1318)

 

-Pani/Pana dane mogą być udostępniane Urzędom Skarbowym, Bankom, Kancelarii Prawnej, Ubezpieczycielom. Ponadto dane mogą być przekazywane dostawcom usług tj. informatyk, biuro rachunkowe- takie podmioty przetwarzają dane tylko na podstawie umowy oraz tylko zgodnie z poleceniami.

 

-Pani/Pana dane będą przechowywane przez następujący okres czasu:

  1. w przypadku przetwarzania danych w celu, o którym mowa w pkt 3 lit. a i b – przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi administratorowi przechowywanie dokumentacji medycznej (20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, poza wyjątkami określonymi przepisami prawa),
  2. w przypadku przetwarzania danych w celu, o którym mowa w pkt 3 lit. c i e – przez okres niezbędny ze względu na potrzeby biznesowe administratora danych, jednak nie dłużej niż przez okres 7 lat,
  3. w przypadku przetwarzania danych w celu, o którym mowa w pkt 3 lit. d – przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego, ewentualnie przez czas trwania umowy oraz po upływie wszelkich okresów przedawnienia roszczeń przysługujących na gruncie powszechnie obowiązujących przepisów prawa

-Pani/Panu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO.

- Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

-Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, wykonania usługi oraz wymogiem ustawowym do wypełnienia obowiązków wynikających z mocy prawa.

-Brak podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy, wykonanie usługi i prawidłowe jej wykonanie

Masz pytania? Zadzwoń do nas: 697 533 561